Családok a családokért: interaktív közművelődési szerepvállalás a cselekvő és értékteremtő családi együttműködések megteremtése érdekében

Projektazonosító: EFOP-5.2.4-17-2017-00007

Főkedvezményezett neve: VOKE Csomóponti Művelődési Központ

Konzorciumi tagok:

 • Szakmaközi Művelődési Ház Kh. Egyesület
 • TEMI Fried Művelődési Ház Alapítvány

A szerződött támogatás összege: 299.995.573.-Ft

A támogatás mértéke(%-ban): 100%

A megvalósítás tervezett időszaka: 2018.05.01 – 2020.10.31

Az adaptációs kísérlet leírása:

A pályázati konzorciumvezető szolnoki VOKE Csomóponti Művelődési Központ 2015-ben pilot jelleggel létrehozta és elindította a baba-mama pontját, amely a fiatal családos anyukák életét könnyebbé tévő családi, szociális, orvosi, jogi és életviteli – mentális tanácsadó, szolgáltató és közösségi helye és programja kívánt lenni. Ezzel párhuzamosan létrehozta és elindította a közösségi pont online felületét képező, zártkörű, csak a felhasználók által igénybe vehető kísérleti “Fiatal Családok Pontja” elnevezésű intranet rendszert, amely egyszerre online családi magazin és egyben közösségi felület. A pilot projekt sikeresnek bizonyult, ezért jelen pályázatban a 2015-ben kísérleti jelleggel elindított pilot projektet szeretnénk adaptálni és kiterjeszteni, tartalmilag, területileg és a célcsoport összetételét tekintve is, az alábbiak szerint:

– a Szolnokon létrehozott baba-mama pont mintájára CsaládiPont néven Szolnokon, Simontornyán, Kiskunfélegyházán létrehozunk egy-egy szolgáltató pontot, ahol tanácsadással, segítő szolgálattal, programok szervezésével foglalkozó szakmai csoport áll majd a célcsoport rendelkezésére, különböző programlehetőségekkel, szakmai tapasztalatcserével

– az ugyancsak pilot jelleggel létrehozott és működtetett “Fiatal Családok Pontja” elnevezésű intranet rendszert nyitott internetes oldallá, a program területén élő és a CsaládiPontok szolgáltatásait igénybe vevő családok számára immár korlátlanul elérhető családi portállá bővítjük, amely terveink szerint az ország minden pontján megnézhető, és később a szolgáltatások tekintetében is országosan elérhető lesz, bővített tartalommal: a fiatal családok életét megkönnyítő praktikus tanácsok, életvezetési tippek, gyermeknevelési gyakorlatok, egészségügyi és mentálhigiénés tanácsadás, jogi és családügyi fórummal, családtervezési segítséggel.

– az adaptáció kiterjesztése: a célcsoport területi szempontból, Szolnok határain túllépve, a konzorciumi vezető és a partnerek települései és az azok által behatárolt terület egésze, és immár nemcsak a kisgyermekes anyukák, hanem a fiatal családok mindegyike, függetlenül attól, hogy van-e már gyermek a családban, vagy nincs.

Illeszkedés a Széchenyi 2020 program és a konkrét felhívás céljaihoz:

A felhívás célja, hogy a helyi társadalom életében fennálló problémák feltárásával, a helyi szükségletekre reagáló innovatív megoldások adaptálásával járuljon hozzá az adott térségben jellemző problémák megoldásához, a lakosság társadalmi helyzetéből és a területi jellemzőkből eredő hátrányainak kompenzálásához.

A felhívás célja továbbá olyan kezdeményezések támogatása, aminek során kísérleti szinten (pilot) már igazoltan bevált módszerek szélesebb körű adaptációját (adaptációs kísérlet) próbálhatják ki a társadalmi ellátórendszerek különböző területein.

Pályázatunk a helyi problémák – mint a népességfogyás, a gyermektelen és csonka családok számának növekedése az érintett településen, a megfelelő szolgáltatások híján az elvándorlás növekedése – újszerű megközelítésével reagál, a pilot projekt sikerének fényében, reményeink szerint, a korábbi megoldásoknál hatékonyabban, eredményesebben.

Az adaptációnk a következő területek megoldására koncentrál, szinergiában a pályázati felhívásban megfogalmazott célokkal:

 • családokat érintő szolgáltatások, különös tekintettel a gyermekekre
 • szociális ellátások és szolgáltatások, gyermekvédelem, gyermekjólét fejlesztése
 • társadalmi felzárkózás és befogadás, ezen belül:
 • kisebb települések elszegényedése, elnéptelenedése,
 • a közszolgáltatások (egészségügyi és közérdekű szociális szolgáltatások) elérhetőségének és minőségének javítása,
 • családtervezés, családi életre való felkészítés

A felhívás keretében elérni kívánt részcélok a következők:

 • Kísérleti szinten (pilot) már igazoltan bevált módszerek (baba-mama pont mintájára CsaládiPontok létrehozása, “Fiatal Családok Pontja” intranet rendszer internetes felületté szélesítése és kínálatának bővítése), szélesebb körű adaptációjának megvalósítása (országos hálózattá bővítés fizikailag és online)
 • Az adaptációs rendszer megvalósulását követő monitoring rendszer kialakítása és működtetése (a mérési, kutatási és elemző rendszer hatékony és költségkímélő online monitoring szisztémájának kialakítása, működtetése)
 • Az adaptációs kísérlet eredményes megvalósítása érdekében helyi együttműködések a konzorciumi partnerekkel és szakmai együttműködések a Nagycsaládosok Országos Szövetségével és annak helyi szervezeteivel

A projekt keretében megvalósult adaptációs kísérletek további alkalmazásának előkészítése: a CsaládiPontok országos hálózattá bővítésének lehetősége, az intranetről internetes portállá szélesített CsaládiPont oldal teljes hozzáférésének biztosítása a szolgáltatások terén.

Cél meghatározása

Projektünk célja, hogy a közművelődési szolgáltatások kiterjesztésével és információs tér működtetésével a családokat közelebb hozzuk egymáshoz, hozzásegítsük őket a sikeres gyermekneveléshez, mindezt úgy, hogy az őket érintő szociális rendszereket, információkat közelebb hozzuk hozzájuk, egy helyen elérhetővé tesszük. Különösen fontos a projekt gyerekekre gyakorolt hatása. Hosszú távú célunk, hogy a gyerekekből sikeres felnőttek váljanak, az önálló életvitelhez szükséges képességeik minél előbb kibontakozzanak. Ehhez leginkább a szülők szemléletformálásával járulhatunk hozzá.

Projektünk alapja a Szolnokon a konzorciumvezető VOKE Csomóponti Művelődési Központ által elindított és már működő baba-mama közösségi pont, ahol a cél ennek kiszélesítése a Szolnok-Kiskunfélegyháza-Simontornya által határolt háromszögben, és új családok közösségbe való bevonzása; emellett az ugyancsak a szolnoki VOKE Csomóponti Művelődési Központ által 2015-ben elindított és a közösségi pont online felületét képező, zártkörű, csak a felhasználók által igénybe vehető kísérleti “Fiatal Családok Pontja” intranet rendszer, amely egyszerre online családi magazin és egyben közösség, ennek internetes portállá fejlesztése. Azonban míg a baba-mama közösség csak a kisgyermekes anyukákra koncentrál, a “Fiatal Családok Pontja” pedig a regisztrált fiatal családokat támogatja, ösztönözve a gyermekek vállalását, a CsaládiPontok hálózatának létrehozásával az ország három kevésbé fejlett régiójában, amit az intranetes oldal tartalmi bővítésével és internetes közösségi site-tá szélesítésével, multimédiás interaktív adatbázis létrehozásával mindenhová eljutó segítő, tanácsadó szolgáltatást valósíthatunk meg, amely a családok lehetőségeiről, nehézségeiről, örömeiről szól.

A projekt rövid összefoglalása

A  3 megvalósítási helyszínen, amelyek mindegyike más térségben fekvő, más adottságú és népességű település (Simontornya: 4 ezer lakos, Kiskunfélegyháza: 29 ezer lakos, Szolnok: 73 ezer lakos) CsaládiPontot hozunk létre, ahol a személyes találkozók mellett lehetőség nyílik a szakemberekkel való találkozásra is a bevont célcsoport részéről, továbbá a célcsoport tagok közötti együttműködések kialakítására is. Helyszínenként 30-40 fő bevonásával kalkulálunk, így összesen 100 fő részvételére számítunk, akik személyesen vesznek részt a projektben.

A megvalósítás másik síkja virtuális térben, egy multimédiás felületen történik, amelynek a “Fiatal Családok Pontja” elnevezésű pilot intranet oldal az alapja. A nyilvános elérésűvé tett és kibővített tartalommal, szolgáltatási felülettel ellátott online portál alkalmas egyrészt arra, hogy a családok egymással is tartsák a kapcsolatot, és bármikor új család kapcsolódhasson be a hálózatba, másrészt blogot vezethetnek, konferenciákat, előadásokat tekinthetnek meg, de mindezt interaktív módon, kérdéseket feltéve, szakértői válaszok mellett mások tapasztalataira hagyatkozva. Az online felületen több, családdal kapcsolatos írást is közzéteszünk, így az aktuális adózási, családtámogatási, gyermeknevelési, egészségügyi, táplálkozási, életviteli információhoz is hozzáférnek a felhasználók. Olyan filmes, videós összefoglalókat is létre kívánunk hozni, melyek gyakorlati tanácsokkal látják el a családokat.

A webes felület lehetővé teszi, hogy az ország más pontjairól is elérhetőek legyenek a projektben összegyűjtött információk, jó gyakorlatok, ezzel tehát tulajdonképpen előkészítjük az CsaládiPontok országos hálózatának létrehozását is a kevésbé fejlett régiókban.

Célcsoport

Projektünk elsődleges célcsoportja a megvalósítási helyszínekhez közel élő családok, akik legalább 1, max. 6 éves gyermeket nevelnek a projektbe való belépéskor. Összesen 100 fő bevonását tervezzük (legalább 50 család, a szolgáltatásokba az anya és az apa is bevonásra kerül előzetes terveink szerint, de előfordulhat, hogy csak az egyik szülő vesz részt a projektben)

Kontrollcsoport: Szintén legalább 1, max. 6 éves gyermeket nevelnek a projekt indulásakor, de nem vesznek részt a projekt kínálta szolgáltatásokban.

A lexikális meghatározások szerint a család emberek egy közössége, vagy több közösség kapcsolata, ahol a tagok között leszármazotti kapcsolat van, házasság vagy örökbefogadás. A családok tagjai általában hasonló tulajdonságokkal rendelkező emberek (általában ugyanazon rasszba tartozóak). Az európai (nyugati) típusú társadalmakban a családot közvetlen leszármazással („vérrokonság”), házassággal, örökbefogadással (vagy hasonló jogi kötődéssel) jellemzik. Számos antropológus vitatja azt, hogy a „vér” kapcsolata szó szerint értendő; mások pedig a nem nyugati típusú társadalmakat hozzák példának, ahol a „vérrokonságtól” eltérő elvek érvényesülnek abban, hogy kiket tekintünk családnak.

Mitől innovatív a projektünk?

A családokat nem segélyek osztogatásával, hanem az egymással való együttműködés megtanulásával szeretnénk jobb helyzetbe hozni, kihasználva a XXI. századi módszereket, úgymint a közösségi médiát, virtuális tereket, elsősorban a létrehozandó interaktív weboldal funkciói révén.  Így az adatbázis létrehozása, a folyamatos mérések és az információáramoltatás mellett a szakértői segítség és a közösségi interakciók, párbeszédek, illetve a jógyakorlatok megosztása, továbbvitele, adaptálása is lehetőséget teremt a minél szélesebb körű, gyakorta speciális kérdéskörök körbejárására, tájékozódásra, az egészségügyi, szociális, mentálhigiénés, jogi és gazdasági témájú, naponta sok családot érintő kérdések szinte azonnali megválaszolására, releváns tapasztalatokkal és feleletekkel.

Együtt dolgozva olyan családi közösségeket hozhatunk létre, ahol a gyermek érték; a szülők pozitív szemléletformálásával a közművelődési intézményrendszer az ellátórendszer többi részéről származó információk programba való integrálásával hozzájárulhat az egymásért tenni képes családi közösségek kialakulásához.

A négy, teljesen eltérő szerkezetű, felépítésű, lakosságszámú és összetételű település – ahol a CsaládiPontok létrejönnek, s ahol a helyi közösségek a virtuális tér alapvető bázisát is jelentik az itt élő célcsoporttagok – érdemi információval szolgál a családok helyzetének alakulásáról, a virtuális és a személyes találkozások, dialógusok, konferenciák és praktikus tanácsok felhasználása mentén. Az adatokat, paramétereket, változókat szociológiai bemeneti és kimeneti mérések révén biztosítjuk, ahogy az egyes folyamatok társadalmi összefüggéseire is rá kívánunk világítani a tervezett szociológiai tanulmányokkal.

Programunkhoz igénybe vesszük a Nagycsaládosok Országos Egyesületének szakmai háttér segítségét, ami hozzájárul ahhoz, hogy programunk a későbbiekben önállóan fenntartható, hosszú távon működtethető legyen.

A programok elősegítik a társadalmi felzárkózást, az azonnali segítségkérést és nyújtást, valamint a társadalmi párbeszédet. Bízunk benne, hogy a már meglévő módszertanunkat sikerül olyan mértékben átdolgozni és adaptálni, hogy a sikeres projekt megvalósítást követően az országban több CsaládiPont is megkezdi majd a működését.

A projekt hosszú távú hatása:

A tervezett adaptációs kísérlet megvalósítása hozzájárul, hogy az együttműködő partnerekkel közösen olyan speciális tudásanyagot hozzunk létre, mely elősegíti a jövőbeni szakpolitikai tervezést. A közművelődést, a családi funkciókat erősítő jó gyakorlatok átvétele stratégiai szinten hozzájárul a végzettség nélküli iskola-elhagyás csökkentéséhez, az önkéntesség növeléséhez, egy egészségesebb társadalom kialakulásához.

Emellett a fenntarthatóságot célozzuk meg a létrejött speciális tudásanyag ajánlásokként történő megfogalmazásával. A kulturális civil szervezetek és intézmények hálózati együttműködése a család funkcióinak megerősítése érdekében az adaptációs kísérlet megvalósításával megítélésünk szerint hosszú távon tud igazán hasznos lenni. Az együttgondolkodás, az egymás tapasztalatainak megismerése, a jó gyakorlatok feldolgozása és átültetése a mindennapi gyakorlatba mind-mind időt igényel.

A projekt keretében kifejlesztett szolgáltatás hosszú távú hasznosulása érdekében nyilvánosságra hozzuk az elért eredményeket, esettanulmányokat, valamint a szakmai-módszertani összegzést is. A további adaptáció érdekében az érdeklődők számára elérhetővé tesszük a projekt szinten bevezetendő minőségirányítási rendszerünket is, mely egyúttal egy adaptációs útmutató alapját is jelenti.

Bővebb információt a következő oldalon talál:

csaladokert. tarsadalmiinnovaciok.hu