Ellátás és tanulási részvétel a Kiskunság inaktív lakosság körében

Projekt azonosító száma: EFOP-3.7.3-16-2017-00029

Kedvezményezett neve: Szakmaközi Művelődési Ház Közhasznú Egyesület

A szerződött támogatás összege: 57 348 539 Ft

A támogatás mértéke(%-ban): 100 %

A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: 2019.05.01

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2021.04.30

A PROJEKT BEMUTATÁSA

Intézményünk pályázata megfelel Az Európai Tanács (2002/C 163/01) határozatának az egész életen át tartótanulásról, amely kimondja:

„Az egész életen át tartó tanulás az iskolai előkészítéstől a nyugdíj utáni korig terjedően magában foglal minden formális, nem formális és informális tanulást. Tehát az egész életen át tartó tanulás fogalmába minden olyan tanulási tevékenység beleértendő, amely tudás, készségek és képességek fejlesztése céljából történik, személyes, állampolgári, társadalmi és/vagy foglalkoztatási szempontból.”

Ez a meghatározás lehetőséget ad arra, hogy nagyobb mértékben építsünk az egyén kulturális és társas igényeire, és azokra az eszközökre és erőforrásokra, melyeknek egy részét az emberek, ha nem is tudatosan, de tanulásra használnak. Ugyanis gyakorlati kompetenciáink, közösségeinkhez, kultúránkhoz fűződő tudásunk a változó világban folyamatos bővítésre, kiegészítésre és megújításra szorul. A tanulás időbeli és térbeli kitágulása elmossa a határvonalakat a szabadidős és kulturális időtöltés során megszerzett ismeretek, képességek és az iskolai tanulás közben elsajátított tudás között. Pályázati programunkkal ezen ismeretek megszerzésének lehetőségeit bővítjük, vagy alapvetően megteremtjük – új tanulás formák kialakításával.

A PROGRAMMAL ELÉRNI KÍVÁNT RÉSZCÉLOK:

  • alapkompetenciák fejlesztése a nem formális és informális képzési formák és szolgáltatások kiterjesztésével,
  • tanulás tanulásának támogatása,
  • új innovatív tanulási lehetőségek és formák fejlesztése és elterjesztése a felnőttek számára,
  • digitalizált, tanulást segítő kulturális tartalmak felhasználási módjainak megismertetése az egész életen át tartó tanulás érdekében,
  • állampolgári kompetencia, kulturális kifejezőkészség és a tudományos magyarázatok alkalmazására képessé tétel, anyanyelvi, nyelvi és digitális kompetenciák fejlesztése,
  • funkcionális analfabetizmus visszaszorítása,
  • kulturális intézmények közötti együttműködések erősítése,
  • kultúra bázisán megszerzett készségek hasznosítása a munkaerőpiacra és a társadalmi, ill. közéletbe való visszatérés érdekében.
  • a formális oktatásba való visszatérés vagy belépés elősegítése az egész életen át tartó tanulási tevékenységek által.

Programunk a célcsoportok mindegyikére önállóan koncentrálva, az egyes problémákat kezelve

– komplex, egymásra épülő személyiségfejlesztő, kompetenciafejlesztő, kommunikációs és közösségi modulokat tartalmaz

– lehetővé teszi az egyéni fejlesztést , a felzárkóztatást és a tehetséggondozást

– egyértelműen a szocializációt segíti

– társadalmi normákat, pozitív magatartásmintákat mutat a célcsoportoknak az általuk idolként tisztelt előadók révén

– országosan elismert, megbecsült szakemberek tartanak interaktív előadásokat, tréningeket

– olyan lehetőségeket biztosít a program, amiket a pályázati lehetőség nélkül az otthoni és az iskolai környezetben nem is remélhetnének

– a hagyományos módszerek mellett a projektpedagógia, a művészetpedagógia és a közösségi szervezés módszereire épít

– szórakoztatva serkenti közösségi aktivitásra a résztvevőket úgy, hogy nem feltétlenül tudatosul azonnal, hogy a társadalmi lét gyakorlati alapjait tanulják meg a célcsoportok tagjai

– a résztvevőket közösen éri sikerélmény, ami arra ösztönzi őket, hogy

– a személyes viszony és az egyenlő esélyek között zajló programok közösséget teremtsenek.

Hosszú távon számítunk az álláskeresők munkához jutási arányának javulására, az életen át tartó tanulás jegyében a komplex kompetenciafejlődésre, s ennek következtében a társadalom tudásbázisának növekedésére, a kulturális és közművelődési programok révén a különböző társadalmi rétegek és a nem azonos életkori sajátossággal rendelkező lakosság aktív érintkezésére, párbeszédére, tapasztalatcseréjére, a leszakadó rétegek társadalmi integrációjára.

Bővebb információt a következő oldalon talál:
http://kiskunfelegyhaza.tanulas.info.hu/